Allmänna villkor

Fakturum AB ("Fakturum") tillhandhåller via Markandsplatsen en jämförelsetjänst för företag som efterfrågar factoringtjänster, inkassotjänster samt faktura- och reskontraservice. Via Marknadsplatsen får Användaren via Fakturums förmedling anbud från Finansbolag. Användaren kan sedan välja vilket Finansbolag de önskar gå vidare med.

Definitioner
"Användare" betyder de företag som förmedlas till Finansbolag via Fakturum.

"Finansbolag" betyder de kreditmarknadsbolag, finansbolag, banker m.m. som erbjuder Tjänsterna och som via samarbetsavtal anslutit sig till Fakturum.

"Gäldenär" betyder den person, fysisk eller juridisk, som är betalningsansvarig enligt aktuell faktura.

"Marknadsplatsen" betyder Fakturums hemsida (www.fakturum.se) där Användare förmedlas till Finansbolag.

"Tjänst/Tjänster" betyder: factoringtjänster inbegripet fakturaköp, fakturabelåning och köp av förfallna fordringar samt förmedling av inkassotjänster och faktura- och reskontraservice.

 1. Tillsyn
 2. Fakturum AB har enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet anmält sin verksamhet för registrering hos Finansinspektionen.

 3. Förmedling
 4. Fakturum förmedlar Användare till Finansbolag som tillhandahåller Tjänster.

 5. Bud/offert
 6. Bud/offert som Användare erhåller via Markandsplatsen är giltiga i tio (10) dagar från erhållandet. Det skall dock noteras att de specifika buden/offerterna endast är giltiga inom ramen för Fakturums förmedling.

 7. Avtal med finansbolag
 8. Efter att Finansbolaget, vars bud vunnit, underrättats härom tar Finansbolaget över kontakterna med Användaren samt all administration och hantering av Användaren och Tjänsten. Eventuellt avtal om Tjänst ingås med Finansbolaget, vilket normalt löper på ett (1) års tid och i övrigt på respektive Finansbolags allmänna villkor. Fakturum förmedlar endast kontakten mellan Användaren och Finansbolaget och är inte själva part, eller på något annat sätt involverad, i avtalet mellan Användaren och Finansbolaget.

 9. Lämnad information
 10. Användaren ansvarar för att all den information som har lämnats om Gäldenären och i ansökan är korrekt och ingen information som kan tänkas vara av vikt för Fakturum och/eller Finansbolaget har utelämnats varken avseende Användaren eller Gäldenären. Information om Användaren eller Gäldenären skickas aldrig vidare till någon utomstående.

 11. Kostnader
 12. Fakturums tjänster är kostnadsfria och icke bindande för Användaren.

 13. Kreditupplysning
 14. I samband med registrering såsom Användare på www.fakturum.se görs en kreditupplysning på Användaren samt på Gäldenären. Kreditupplysningarna skickas sedan, tillsammans med Användarens ansökan, till Finansbolagen.

 15. Kreditgräns
 16. Kreditgränsen bestäms av respektive Finansbolag.

 17. Medgivande
 18. Genom att godkänna dessa användarvillkor medger Användaren att Fakturum skickar lämnad information samt kreditupplysningar till Finansbolagen som underlag för offert/bud samt sparar uppgifterna om ert företag under en begränsad tid samt kontaktar samt vid eventuellt behov kontaktar Användaren.

 19. Ansvarsbegränsningar
 20. Fakturum ansvarar inte för eventuella felaktigheter i Finansbolagens priser eller villkor som förmedlas till Användaren via Marknadsplatsen. Fakturum är enbart en förmedlare och ansvarar inte på något sätt för de Tjänster som Finansbolagen tillhandahåller. Fakturum ansvar inte för eventuell skada varken direkt eller indirekt som Användaren kan åsamkas i anledning av användandet av Marknadsplatsen.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.